J. Werich

Čas má plné

vrecká prekvapení

"

"

posúvajte nižšie

Jeseň života je často spájaná s predstavou pokojného obdobia žiariaceho sýtymi farbami životných príbehov seniorov. No je to aj obdobie ponúkajúce čarovné odtiene vyrovnanosti a skúsenosti, záujmu o prospešnosť pre iných, aktivít a záľub zrelých ľudí zrelého veku. Ide o širokú oblasť, v ktorej máme čo ponúknuť generácii tretieho veku, čo ma priviedlo k myšlienke pracovať so seniormi a k jej zhmotneniu realizáciou zámeru OPKA (optimálne poskytovanie kvalitnej asistencie).

moja vízia

poskytnúť kvalitnú asistenciu

seniorom v etape ich jesene života medzi plnohodnotnou sebestačnosťou a odkázanosťou na pomoc iných

čo ponúka

poskytnúť pomoc rodinám,

ktoré majú seniora, čiastočným odbremenením a spolupodieľaním sa na starostlivosti o najstaršieho člena rodiny.

Energia a radosť zo života nie je záležitosťou veku

Odchod do dôchodku je obdobie života, na ktoré sa treba adaptovať, prijať ho, no i pripraviť sa naň. Tak ako každý človek je neopakovateľnou individualitou, aj v procese starnutia existujú veľké rozdiely medzi jednotlivcami, čo významne ovplyvňuje ich schopnosť viesť aktívny a uspokojujúci život.

činnosti adaptované na možnosti, záujmy a priania seniorov, s cieľom udržať a rozvíjať kvalitu ich života,

individuálny prístup a vzťah založený na vzájomnej dôvere, vľúdnosti a trpezlivosti.

„dobrý čas“ pre seniorov venovaný práve im, pretavený do spoločnosti a asistencie  v ich prirodzenom prostredí,

viac informácií

"

Človek vníma len ten svet, ktorý nosí v sebe

"

A. de Saint–Exupéry

© 2014 OPKA - dobrý čas pre seniorov