tretí vek dnes

posúvajte nižšie

Ľudská populácia starne

Ľudia žijú na dôchodku čoraz viac rokov. Dôstojná jeseň života by mala znamenať splnenie podmienok na plnohodnotný život aj vo vyššom veku.

 

Tretí vek dnes môže trvať aj 20-30 rokov. Má svoje etapy, ktorých dĺžka, intenzita
i spôsob žitia sú individuálne.

Tretí vek pozostáva

1

z obdobia „užívania si“
dôchodku pri plnej sebestačnosti,

2

z obdobia ohraničenej alebo limitovanej samostatnosti s výraznejšími obmedzeniami zdravotného, psychického či sociálneho charakteru,

3

z obdobia poznačeného skutočnou váhou starnutia s čiastočnou alebo úplnou odkázanosťou na pomoc iných.

V minulosti sa o seniorov starali ich deti

Rodiny často žili viacgeneračne a doopatrovanie prarodičov či rodičov bolo prirodzenou úlohou v rámci kompetencií členov rodiny.

 

Dnes sú ľudia vyťaženejší než kedysi, starostlivosť o najstaršieho člena rodiny je podmienená mnohými faktormi, zvyšujúcou sa hranicou dôchodkového veku, ale aj tým, že nie každý je schopný sa o svojich starnúcich rodičov postarať, akokoľvek cíti na pleciach zodpovednosť za svojich najbližších.

„užívanie si“
dôchodku pri plnej
sebestačnosti

ohraničená alebo limitovaná samostatnosť
s výraznejšími obmedzeniami zdravotného,
psychického či sociálneho charakteru

čiastočná alebo
úplná odkázanosť
na pomoc iných

Aktívne starnutie

Aktívne starnutie umožňuje seniorom rozvíjať ich fyzický, duševný a sociálny potenciál a podporiť kvalitu života v priebehu starnutia. Napriek tomu, že spoločnosť vytvára v tejto oblasti určité podmienky, zostávajú biele miesta v škále služieb, ich kvalite a dostupnosti.

 

Psycho-sociálny rozmer je pre kvalitu života v treťom veku veľmi významný, nakoľko ovplyvňuje motiváciu seniorov. Je preto dôležité venovať náležitú pozornosť oblasti individuálnych predstáv a potrieb seniorov v jednotlivých obdobiach jesene života tak, aby mali možnosť starnúť "aktívne", primerane svojim biologicko-zdravotným možnostiam, no s vhodnou dávkou aktivít a záujmov, ktoré vyplnia ich čas a budú ich aj osobne napĺňať.

© 2014 OPKA - dobrý čas pre seniorov