služby

posúvajte nižšie

Čo poskytujem

krátkodobú pomoc seniorom a ich rodinám formou spoločnosti a asistenčných služieb v ich prirodzenom (domácom) prostredí v Bratislave, príp. v najbližšom okolí,

činnosti na báze dôvery a individuálneho prístupu ku klientom s ohľadom na ich záujmy, potreby, možnosti a priania.

Komu sú určené služby

1

rodinám,
ktoré hľadajú pre svojich rodičov či prarodičov spoločnosť na prekrytie času a na minimalizovanie samoty,

2

seniorom
(ženám i mužom),
ktorí žijú osamelo,

3

seniorom,
ktorí potrebujú krátkodobú spoločnosť a spestrenie každodenného života.

Poskytované služby

spoločnosť,
pozorné a trpezlivé načúvanie, rozhovory a zdieľanie,

dohľad,
ľahká asistencia pri niektorých denných činnostiach,

aktivizácia klienta - predčítanie, motivačné a spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia,

sprevádzanie
zdravotného charakteru
(lekár, vyšetrenie),

sprevádzanie
relaxačného a spirituálneho charakteru (prechádzky, kultúrne podujatia, návšteva kostola, krátke výlety),

možnosť
vytvoriť adaptovaný
denný program,

ďalšie prípadné dohodnuté sprievodné činnosti adaptované prianiam klienta.

Neposkytujem sociálne a opatrovateľské služby v zmysle zákona č. 485/2013 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

© 2014 OPKA - dobrý čas pre seniorov